DEKLARACJA UCZESTNICTWA

W związku z rekrutacją dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi do projektu pn. „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego” nr projektu FEWP.06.13-IZ.00-0089/2, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 proszę o zakwalifikowanie mojego dziecka/podopiecznego do programu rehabilitacyjnego.

 
DANE DZIECKA
Imię:   
Nazwisko:   
Płeć:
Data urodzenia:   
Miejsce urodzenia:   
PESEL:   
   
Adres zamieszkania
    województwo:   
    gmina:   
    powiat:   
    miejscowość:   
    ulica:   
    nr budynku:   
    nr lokalu:   
    kod pocztowy:   
 
DANE RODZICA/OPIEKUNA
Imię:   
Nazwisko:   
Nr tel.:   
adres e-mail:   
 
Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że moje dziecko/podopieczny: (proszę zaznaczyć tylko jedną pozycję)
  Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, jest w stanie samodzielnie lub z asystą przejść 5 metrów
       oraz rozumie i wykonuje polecenia.

  Choruje na inne zespoły porażenne (w tym: przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza,
       dystrofie mięśniowe, miopatie, zespoły wiotkie, zespół Downa, stany po urazach rdzenia kręgowego
       i centralnego układu nerwowego, inne schorzenia nerwowo-mięśniowe), jest w stanie samodzielnie
       lub z asystą przejść 5 metrów oraz rozumie i wykonuje polecenia.