Zalecenia epidemiologiczne dla pacjenta skierowanego do Szpitala w celu odbycia hospitalizacji

Na podstawie skierowania i zakwalifikowania Pani/Pana do rozpoczęcia leczenia operacyjnego w tut. Szpitalu, proszę o bezwzględne zastosowanie się do poniżej przedstawionych zaleceń epidemiologicznych, dla bezpieczeństwa innych pacjentów, jaki i personelu medycznego.

W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju, Szpital wdraża wszelkie możliwe działania, aby zapobiec zakażeniu wśród pacjentów i personelu Szpitala i zapewnić tym samym ciągłości funkcjonowania.

Mając na względzie powyższe, bezwzględnie wzywamy do przestrzegania zasad profilaktyki zakażeń prowadzonych na etapach przyjęcia do szpitala, w trakcie leczenia w naszym szpitalu, jak również po wypisaniu.

WSKAZANIA ETAP - PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA:

W okresie 14 dni przed przyjęciem do Szpitala prosimy stosować ogólne zasady ograniczające ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2, do których należy:

 • organicznie zbędnego kontaktu z innymi osobami mi.in. poprzez ograniczenie poruszania w miejscach, w których znajdują się skupiska ludzi, takie jak m.in. galerie handlowe, wszelkiego rodzaju sklepy,
 • dochowanie zasad bezpiecznego kontaktu z innymi osobami, np. w trakcie pracy, niezbędnych zakupów; za bezpieczny kontakt uznaje się:
  • utrzymanie odległości > 2 m.,
  • prowadzenie higieny rąk za pomocą środka alkoholowego lub mycia rąk tak często jest to możliwe: w trakcie wykonywania pracy poza środowiskiem domowym, wykonywania niezbędnych zakupów;
  • w trakcie pracy sugerujemy dodatkowo prowadzenie dezynfekcji miejsc dotykanych przez innych pracowników np. klawiatury i myszki Pani/Pana komputera.
 • bezwzględne stosowanie masek zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi, w tym w miejscach przestrzeni publicznej; zwrócenie uwagi na bezpieczne stosowanie masek zgodnie z ogólnie dostępnymi wytycznymi; sugerujemy noszenie masek w miejscu pracy, jeżeli jest ona prowadzona w środowisku pozadomowym, w którym przebywają inni ludzie,
 • jeżeli sposób prowadzenia pracy uniemożliwia stosowanie w/w zasad prosimy o uzgodnienie z pracodawcą zmiany trybu pracy w okresie 14 dni przed przyjęciem do szpitala.

 

Przed przyjęciem do szpitala zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Ze względu na bezpieczeństwo Pana/Pani oraz innych pacjentów i personelu, prosimy o przygotowanie się do rozmowy i szczerą odpowiedź na zadane pytania, bez zatajania okoliczności mogących narazić Państwa na zakażenie i potencjalne dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. W przypadku stwierdzenie ryzyka zakażenia, termin leczenia w szpitalu zostanie przesunięty na najbliższy bezpieczny termin. Ankieta będzie dotyczyła:

 • ryzyka kontaktu z osobą zakażoną SARS CoV-2,
 • występowania objawów zakażenia u Pani/Pana, w domowników oraz u osób z miejsca pracy

W przypadku wystąpienia przed planowym przyjęciem objawów takich jak: podwyższenie temperatury ciała  > 37,5 . C, kaszel, duszność, katar, cechy zapalenia gardła proszę bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z oddziałem szpitalnym, w którym planowana jest hospitalizacja!!!

WSKAZANIA ETAP - W TRAKCIE LECZENIA W SZPITALU:

 • prosimy o   zaopatrzenie się w maseczki tak, aby stosować maskę na jeden dzień hospitalizacji; przewidywany czas hospitalizacji zostanie podany w trakcie rozmowy telefonicznej,
 • zakładanie masek przy opuszczaniu sali chorego jest obowiązkowe,
 • prowadzenie higieny rąk tak często jak to możliwe, co najmniej przed każdym opuszczeniem sali chorego i tuż po powrocie jest obowiązkowe,
 • odwiedziny w szpitalu zostały wstrzymane do odwołania, a ich dopuszczenie podyktowane jest wyjątkowymi sytuacjami uzgodnionych z lekarzem, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, poprzez mail.

WSKAZANIA ETAP - PO WYPISANIU ZE SZPITALA:

Wnosimy o bezwzględne i niezwłocznie zgłoszenie sekretariatowi oddziału, w którym odbywała się hospitalizacja wystąpienia objawów zakażenia COVID-19, które pojawią się w ciągu 14 dni po opuszczeniu szpitala.