Druga konferencja naukowa pt. „Badania kliniczne – możliwości i wyzwania we współczesnym świecie”

W dniu 18 listopada 2020r. w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się druga konferencja naukowa pt. „Badania kliniczne – możliwości i wyzwania we współczesnym świecie”.  W tym roku ze względu na panujący stan pandemii, konferencja przybrała formę webinarium, a przekazywanie danych z Sali im. Janiny Tomaszewskiej,  na której zgromadzili się wszyscy prelegenci, odbywało się przy pomocy aplikacji MS TEAMS.

Wydarzenie, zorganizowane przy współpracy z Fundacją NeurOstArt oraz dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania, zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Prezydenta Miasta Poznania. W Komitecie Organizacyjnym, któremu przewodniczył Pełnomocnik ds. Badań Klinicznych Szpitala – prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, czynnie uczestniczyli również dr n. med. Rafał Staszewski – jako przedstawiciel Rady Agencji Badań Medycznych, dr n. med. Przemysław Daroszewski – Dyrektor Szpitala oraz mgr Katarzyna Magdulska – Specjalista ds. Badań Klinicznych i Naukowych Szpitala.

Konferencję otworzył Dyrektor Szpitala – dr n. med. Przemysław Daroszewski, który po przywitaniu prelegentów i uczestników, podkreślili rolę jaką odgrywają badania kliniczne w rozwoju medycyny i zwiększeniu dostępności pacjentów do najnowocześniejszych metod leczenia oraz wspomniał o trudnościach w ich realizacji w związku z panującą epidemią SARS-CoV-2. Następnie krótko podsumował przebieg realizacji badań klinicznych w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, od roku 2018, kiedy to decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu utworzony w Szpitalu został nowoczesny Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Ewa Mojs, która w swojej prezentacji pt. „Adherence w badaniach klinicznych i opiece szpitalnej” skupiła się na trudnościach w realizacji badań w związku z czynnikami wpływającymi na brak przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów w trakcie trwania terapii. Omówiony temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników. Podczas wolnych głosów zasugerowane zostało zorganizowanie odrębnej konferencji w przedmiotowej tematyce.

Kolejnym tematem omówionym przez dr Magdalenę Richter oraz prof. dr hab. Włodzimierza Samborskiego była problematyka realizowania badań klinicznych w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dobie epidemii SARS-CoV-2. Prelegenci omówili strategie oraz wyzwania na czas epidemii, wiążące się przede wszystkim z organizacją zdalnych wizyt pacjentów, elektronicznym wypełnianiem dokumentacji, a także trudnościami w utrzymywaniu pacjentów  w badaniu i ze zwiększoną liczbą zdarzeń niepożądanych związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W dalszej części spotkania głos zabrała dr hab. Dorota Sikorska, a omawiany przez nią temat dotyczył „Filozofii i konstrukcji badań klinicznych na podstawie nowych terapii w chorobach reumatycznych”. Doc. Sikorska, w swoim wystąpieniu, przedstawiła wyniki własnej pracy na temat oceny dokumentacji tworzonej przez Sponsorów badań, a będącej wytycznymi do ich realizacji. Przedstawiła również koncepcje poprawy opisu metody randomizacji, danych statystycznych czy prezentowania wyników.

Następnie, po krótkiej przerwie, rozpoczęła się druga część spotkania, podczas której omówiona została tematyka choroby alkoholowej w badaniach klinicznych oraz koncepcja Centrum Wsparcia Badań Klinicznych powstającego przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Ewa Mojs, która omówiła temat „Psychospołecznych następstw alkoholizmu”. Następnie głos oddany został
dr n. med. Rafałowi Staszewskiemu, który w swojej prelekcji dotyczącej Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przedstawił zakres współpracy między Szpitalami Klinicznymi a tworzonym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w zakresie zawierania kontraktów, projektowania budżetów oraz realizacji badań klinicznych. Ostatni temat, omówiony przez lek. Eryka Matuszkiewicza dotyczył „Alkoholizmu i diagnozowania uzależnienia od alkoholu”. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dot. choroby alkoholowej i jej wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka, prelegent skupił się na przedstawieniu wyników badań klinicznych mających na celu wykazanie skuteczności stosowania niektórych leków w leczeniu chorób alkoholowych.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów na temat problemów jakie występują na każdym etapie realizacji badań klinicznych oraz ukazanie różnych metod pokonywania poszczególnych barier.

Mimo trudnej sytuacji, związanej z panującym stanem pandemii cieszymy się, że konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Wszystkim uczestnikom, prelegentom i organizatorom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej, już trzeciej edycji, która zaplanowana została na przyszły rok.