VI Konferencja SM

Stwardnienie Rozsiane (Sclerosis Multiplex, SM) jest stale postępującym schorzeniem układu nerwowego, mogącym prowadzić do niepełnosprawności. Jest to przewlekła, zapalna, demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej. Choroba ma najczęściej przebieg wielofazowy, z okresami zaostrzeń i remisji. Częstość jej występowania zależy od rejonu geograficznego i waha się od 2 do 150 na 100 000 ludności w zależności od kraju i konkretnej populacji. W Polsce Programem Leczenia Stwardnienia Rozsianego zostało objętych 14227 pacjentów (dane na dzień 30 czerwca 2020 r.)

Dlatego Fundacja NeurOstArt wraz z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego zorganizowali kolejną Konferencję poświęconą tematyce Stwardnienia Rozsianego.

Konferencja SM jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym już po raz szósty. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy specjalistów zajmujących się chorymi na Stwardnienie Rozsiane w codziennej pracy. Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy więc lekarzy neurologów, okulistów, urologów oraz lekarzy rehabilitacji medycznej i innych, którzy w swojej pracy mają do czynienia z pacjentami chorymi na SM.

Konferencję rozpoczął Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski witając wszystkich widzów i przedstawiając sytuację dostępności do leczenia immunomodulacyjnego w ramach programów lekowych w Wielkopolsce i kraju. Dowiedzieliśmy się jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się liczba ośrodków medycznych oferujących leczenie immunomodulacyjne w ramach I i II linii leczenia, jakimi środkami finansowymi na leczenie pacjentów te ośrodki medyczne dysponowały, a także jakimi lekami możemy leczyć SM.

Następnie głos zabrała Pani prof. dr hab. Ewa Mojs, która opowiedziała o chorobie alkoholowej i jej psychospołecznych następstwach, także w kontekście prowadzonych terapii, w tym terapii SM. Z wykładu Pani Profesor słuchacze mogli się dowiedzieć o systemie nałogowej regulacji emocji, a także o konsekwencjach psychologicznych współuzależnienia.

Kolejnym prelegentem była Pani prof. dr hab. med. Alina Kułakowska, która w swoim wystąpieniu przedstawiła zalety leczenia Stwardnienia Rozsianego interferonami beta. Pani Profesor w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, iż efektów klinicznych możemy spodziewać się tylko wtedy, gdy lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami, a także na czynniki wyboru terapii.

Po przerwie Pani dr Agnieszka Wareńczak i Pani mgr Marta Kozłowska przedstawiły efekty wdrożenia opracowanego we współpracy z Panem dr n. med. Przemysławem Daroszewskim programu oceny wpływu ćwiczeń wykonywanych w domu na jakość życia i sprawność pacjentów z SM. Założenia programu zostały przedstawione podczas zeszłorocznej edycji Konferencji. Słuchacze zapoznali się z wynikami prowadzonych w ostatnim okresie badań u pacjentów zakwalifikowanych do projektu, dowiedzieli się ponadto o trudnościach w realizacji projektu związanych z trwającą pandemią, a także wysłuchali pomysłów na realizację projektu w przyszłości, np. poprzez telerehabilitację.

Następnie Pani dr hab. n. med. Alicja Kalinowska opowiedziała słuchaczom o tym dlaczego wczesne i skuteczne leczenie SM jest ważne i jakie są obecne wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem Stwardnienia Rozsianego. Pani doc. opowiedziała m.in. o występowaniu subklinicznej aktywności choroby na jej wczesnym etapie, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, o wpływie momentu rozpoczęcia leczenia na progresję choroby, a także o celach terapeutycznych, które możemy zrealizować przy użyciu aktualnie dostępnych immunoterapii.

Na zakończenie Pani dr n. med. Elżbieta Tokarz Kupczyk przypomniała kryteria kwalifikacji do programu leczenia SM, opowiedziała o skuteczności leczenia niektórymi preparatami, a także o przeciwskazaniach i możliwości wystąpienia działań niepożądanych leków stosowanych w terapii SM. Pani dr Karolina Kania opowiedziała o nowych programach lekowych z praktycznego punktu widzenia.

W VI Konferencji SM udział wzięli nie tylko lekarze specjaliści z obszaru Wielkopolski, ale także, korzystając z możliwości zdalnej formy Konferencji, zainteresowani tematyką SM specjaliści z całej Polski.

VI Konferencja SM została zorganizowana pod Patronatem Merytorycznym i Nadzorem Naukowym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział Wielkopolska, a także pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania i dzięki wsparciu Miasta Poznań, Bayer sp. z o.o. oraz Biogen Poland sp. z o.o. Wydarzenie spełniało standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i uzyskało Certyfikat INFARMA.