Uroczyste otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

W dniu 5 stycznia 2021r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej naszego Szpitala, w którym realizowany jest projekt pt. ”Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne, wydarzenie miało charakter kameralny. W uroczystości, na miejscu, wziął udział Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Maciej Bieniek – Wicewojewoda Wielkopolski oraz Pan Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Władze Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – organu założycielskiego, reprezentował Pan prof. dr hab. Michał Nowicki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala.

Pozostali zaproszeni goście  – m. in. pracownicy Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu – licznie uczestniczyli w wydarzeniu na żywo, za pośrednictwem aplikacji Teams.

Gości przywitał Pan Dyrektor Przemysław Daroszewski. W swoim wystąpieniu zaprezentował funkcjonowanie Szpitala na przestrzeni minionego roku, w warunkach panującej epidemii SARS-CoV-2.

Wśród podjętych działań, będących skutkiem odgórnie wprowadzonych aktów prawnych wymienił  m. in. czasowe zamknięcie Oddziału Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego, wskazując jednocześnie na zachowanie ciągłości przyjęć i leczenia pacjentów w oddziałach ortopedycznych. W dalszej części przemówienia Pan Dyrektor przypomniał najważniejsze wydarzenia 2020r., w których organizacji Szpital uczestniczył, bądź był ich beneficjentem. Wskazał tu  m. in. na 32. Europejską Akademię Niepełnosprawności Dziecięcej /EACD/ oraz akcję charytatywną Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR, z której środki finansowe w wysokości 4,5 mln zł przeznaczone zostaną na rozbudowę Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji.

Następnie Pan Dyrektor podczas krótkiej prezentacji, przybliżył wszystkim biorącym udział w uroczystości informacje związane z projektem pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”, tzw. projektem STROKE, realizowanym w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala. Goście zapoznali się z głównymi założeniami i celami projektu, poznając go począwszy od podpisania umowy na dofinansowanie, poprzez kolejne etapy prac remontowych, aż po oddanie oddziału do użytku.

Remont generalny oraz dostosowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych możliwe było dzięki realizacji przez Szpital projektu pn. „Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”,  nr RPWP.06.06.01-30-0020/19. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wartość projektu to 10 665 710,48 złotych, z czego poziom dofinansowania wyniósł 10 132 424,95 złotych, a sam projekt będzie trwać 3 lata i dedykowany jest mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego.

Kulminacyjny moment spotkania stanowiło uroczyste przecięcie wstęgi, do którego Dyrektor Szpitala zaprosił Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Pana Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Pana dr hab. n. med. Przemysława Lisińskiego prof. UM – Kierownika Kliniki Rehabilitacji.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi nastąpiła premierowa prezentacja filmu poświęconego projektowi rehabilitacji osób po udarze mózgu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Maciej Bieniek – Wicewojewoda Wielkopolski oraz Pan Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Jako ostatni wystąpił prof. dr hab. Michał Nowicki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Wśród osób uczestniczących online, głos zabrała Pani Joanna Charytonowicz  – przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Dziękując za możliwość uczestniczenia w wydarzeniu złożyła gratulacje Zarządowi Szpitala, w związku ze skutecznym działaniem w pozyskiwaniu i wdrażaniu kolejnych projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.

Przypomniała, iż projekt STROKE jest już szóstym z kolei projektem realizowanym przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i jednocześnie trzecim dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego – wysokość dofinansowania wyniosła ponad 10 mln zł. Łącznie zaś na realizację trzech projektów dofinansowanych z ww. funduszu Szpital pozyskał  kwotę ponad 30 mln zł.

Jako przedstawiciel Komisji Europejskiej bardzo wysoko oceniła projekt STROKE,  wyrażając nadzieję, iż w znaczący sposób przyczyni się on do poprawy dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych w regionie wielkopolski. Podkreśliła jak ogromne znaczenie ma on na drodze do zapewnienia pacjentom równego dostępu, do wysokiej jakości usług zdrowotnych, w tym rehabilitacyjnych oraz wyraziła nadzieję, że zainicjowane przez środki europejskie działania w tym obszarze, będą kontynuowane w oparciu o finanse krajowe oraz zostaną wdrożone również w innych województwach.

Korzystając z okazji, iż spotkanie odbyło się w pierwszych dniach 2021r. Pan Dyrektor Przemysław Daroszewski złożył wszystkim świąteczno – noworoczne życzenia,  których przesłanie zaprezentował wierszem brytyjskiego studenta Kenta Keitha, zatytułowanym „Paradoksalne przykazanie”, rozpropagowanym przez Matkę Teresę z Kalkuty.

Składając zaś życzenia Noworoczne zacytował myśl  Philipa Rosenthala „ Kto u innych stale szuka błędów, może być w przyszłości samotny”, mając na uwadze to przesłanie, życzył aby nikt nie pozostawał w samotności.

Na zakończenie spotkania Pan Dyrektor Przemysław Daroszewski zaprosił obecnych na miejscu gości do zapoznania się z funkcjonowaniem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, po którym oprowadził Pan dr hab. n. med. Przemysław Lisiński prof. UM – Kierownik Kliniki Rehabilitacji, jednocześnie pełniący funkcję kierownika projektu STROKE.

Link do spotu promocyjnego Projektu: https://youtu.be/3zlJ4w3NstY