Konferencja naukowa pt. „Compliance i adherence wyzwaniem dla współczesnej medycyny”

W dniu 3 lutego 2021r. w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Compliance i adherence wyzwaniem dla współczesnej medycyny”.  Ze względu na panujący stan pandemii, konferencja przybrała formę webinarium, a przekazywanie danych z sali im. Janiny Tomaszewskiej,  na której zgromadzili się prelegenci, odbywało się przy pomocy aplikacji MS TEAMS.

Wydarzenie, zorganizowane przy współpracy z Fundacją NeurOstArt zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego  oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Konferencję otworzył Dyrektor Szpitala – dr n. med. Przemysław Daroszewski, który po przywitaniu prelegentów i uczestników zaznaczył, że konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Poznania oraz firmy Novartis. W swoich słowach zwrócił się do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania – Pana Jędrzeja Solarskiego, na którego ręce złożył serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia oraz wyraził wdzięczność za wsparcie wszelkich inicjatyw organizowanych w Szpitalu. Dyrektor zwrócił również uwagę, że ideą organizatorów konferencji było przybliżenie zagadnień związanych z wagą społeczną problemu, jakim  jest niestosowanie się do zaleceń lekarskich i powiązanie powyższych z nadużywaniem alkoholu i jego wpływem na organizm człowieka oraz stosowane terapie.

Następnie głos zabrał uczestniczący w wydarzeniu on-line Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Pan Jędrzej Solarski, który podziękował za słowa uznania i zapewnił, że wspieranie Szpitali Klinicznych to jedno z podstawowych priorytetów polityki Miasta Poznania, a rozwiązywanie problemów alkoholowych na stałe wpisane jest w działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Część wykładową rozpoczął prof. Włodzimierz Samborski, który w swojej prezentacji „Compliance w chorobach reumatycznych” zaznaczył rolę, jaką odgrywa odpowiednia komunikacja z pacjentem i edukacja pacjenta na stosowanie się do zaleceń lekarskich i systematyczne przyjmowanie leków.

Następnie głos został oddany Pani prof. Ewie Mojs, która skupiła się z kolei na skuteczności realizowania planu terapeutycznego, a także przedstawiła strategie i możliwości poprawy jakości i efektów współpracy lekarza z pacjentem.

Kolejny wykład poświęcony był tematyce „Compliance w opiece farmaceutycznej”. Dr Tomasz Zaprutko przedstawił zasady jakie powinny towarzyszyć farmaceucie przy współpracy z pacjentem. Zwrócił także uwagę, że non-compliance ma wpływ na znaczny wzrost kosztów opieki farmaceutycznej.

W dalszej części spotkania swoją prezentację przedstawił przedstawiciel Kancelarii Doradczej Pana Rafała Janiszewskiego z siedzibą w Warszawie – dr Artur Fałek, który omówił „Prawne aspekty compliance i adherence”, na które składają się przede wszystkim prawa pacjenta i obowiązki lekarzy i farmaceutów wobec pacjentów.

Kolejny temat, którego autorem była dr Maia Stanisławska Kubiak, dotyczył „Rodziny dziecka z chorobą przewlekłą i adherence na przykładzie dziecka z cukrzycą”.  Celem prezentacji było ukazanie optymalnego planu leczenia, który dostosowany będzie do wyjątkowych aspektów opieki
i postępowania z dziećmi i młodzieżą.

Dalsza część spotkania poświęcona została tematyce związanej z nadużywaniem alkoholu i jego wpływem na organizm człowieka oraz stosowane terapie. Jako pierwsza w powyższej kwestii głos zabrała Pani doc. Dorota Sikorska, która przedstawiła wyniki badań własnych nad wpływem nadużywania alkoholu na non – compliance. Badania realizowane były jednocześnie w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu, a autorami pracy byli: prof. Ewa Mojs, prof. Włodzimierz Samborski, prof. Sławomir Jeka, doc. Dorota Sikorska oraz dr Marzena Waszczak – Jeka. Powyższe badania miały na celu ocenę nawyków spożywania alkoholu wśród pacjentów z chorobami reumatycznymi. Badania wykazały, że zaledwie 25% chorych leczonych lekami immunosupresyjnymi zadeklarowała całkowitą abstynencję oraz, że wraz z wiekiem – badani piją w sposób coraz bardziej ryzykowny, a wraz z czasem trwania choroby – problem alkoholowy staje się bardziej nasilony.

Jako ostatni swoją prelekcję wygłosił lek. Eryk Matuszkiewicz, który w ekspresyjny sposób omówił tematykę wpływu alkoholu na choroby przewlekłe. W swojej prezentacji przedstawił niepokojące dane na temat spożycia alkoholu w Polsce. Ponadto przybliżył słuchaczom problem wpływu alkoholizmu na poszczególne narządy wewnętrzne, a także na sferę psychiki człowieka, a co za tym idzie na znaczny wzrost kosztów opieki nad osobami uzależnionymi.

Konferencja stanowiła okazję do wymiany poglądów na temat problemów jakie występują na każdym etapie współpracy z pacjentem.

Mimo trudnej sytuacji, związanej z panującym stanem pandemii cieszymy się, że konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Wszystkim uczestnikom, prelegentom i organizatorom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach.