Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu wdraża e-Usługi

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 9 września 2021r. został podpisany protokół odbioru kolejnego etapu wdrażania  e-usług, stanowiących część projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Celem Projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w Szpitalu zostały wdrożone e-usługi: przetwarzanie EDM (elektroniczna dokumentacja medyczna), e-zlecenie oraz e-rejestracja. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Wartość Projektu wynosi 2 774 285, 56 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich to 2 347 877,87 PLN.