Nowoczesna edukacja lekarzy ortopedów

Zagadnienia najnowszych tendencji w zakresie kształcenia podyplomowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu były głównym przedmiotem wizyty, jaką na zaproszenie Dyrektora naszego Szpitala dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego złożyli w Poznaniu przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, w osobach: Dyrektora Naczelnego – prof. dr hab. n. med. Jarosława Czubaka, konsultanta krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych mgr Mariusza Mastalerza, Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych dr hab. inż. Sławomira Chaberka oraz prof. dr hab. n. med. Marcina Tyrakowskiego, kierownika Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP.

Ze strony gospodarzy oprócz Dyrektora Szpitala, w spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki, pełnomocnik Rektora ds. Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu, a także Kierownicy Klinik Ortopedycznych: prof. dr hab. med. Leszek Romanowski, prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak, dr hab. med. Tomasz Trzeciak oraz Naczelny Lekarz Szpitala dr n. med. Juliusz Rager i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych mgr Jarosław Woźniak, a także prezes oddziału poznańskiego PTOiTr, dr Klaudiusz Kosowski.

Podczas spotkania w gabinecie Dyrektora Szpitala, prof. Czubak podarował Szpitalowi zdjęcie prof. Adama Grucy. Dyrektor zrewanżował się znalezionym w Archiwum Szpitala – zdjęciem Pana Profesora z okresu międzywojennego.

Przedmiotem szczególnej uwagi była kwestia zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia lekarzy rezydentów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Szpital w Otwocku i w Poznaniu należą do największych monoprofilowych szpitali ortopedycznych w Polsce i wraz z pozostałymi szpitalami i oddziałami ortopedycznymi podejmują starania w kierunku utrzymania najwyższej jakości kształcenia. Forma i sposoby kształcenia wymagają stałej analizy oraz decyzji ze strony zarządzających system kształcenia podyplomowego, to jest Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zebrani wyrazili jednomyślnie troskę o poziom kształcenia w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Polsce.

W ramach spotkania dyskutowano zarówno przebieg rezydentury jak i formę egzaminu końcowego. W zakresie rezydentury wskazane jest zapewnienie maksymalnie jednolitego przebiegu specjalizacji dla wszystkich rezydentów ortopedii i traumatologii, z wypełnieniem programu specjalizacyjnego. Jednostkami akredytowanymi do prowadzenia specjalizacji powinny być poszczególne szpitale lub oddziały spełniające warunki akredytacji. System jest koordynowany i nadzorowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Ministerstwo Zdrowia. Egzamin końcowy specjalizacyjny w obecnym kształcie wykazuje przewagę części teoretycznej (test sprawdzający wiedzę) przy jednoczesnym deficycie sprawdzenia umiejętności i kompetencji społecznych kandydata. Jednym ze sposobów bardziej zrównoważonego egzaminowania może być stopniowe unowocześnianie egzaminu teoretycznego poprzez zmianę jego formy oraz wzmocnienie egzaminu praktycznego, w tym w postaci rozwiązywania problemów klinicznych. Tak już dzieje się w zmienionej formie egzaminu ustnego z ortopedii.

Ważną częścią wizyty gości ze Szpitala im. prof. Grucy było okolicznościowe zebranie oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego z udziałem rezydentów ortopedii i traumatologii z terenu Wielkopolski, którzy licznie stawili się w sali im. Franciszka Raszei. W ramach spotkania, po wypowiedzi wprowadzającej konsultanta krajowego prof. Jarosława Czubaka, zainscenizowano ustny egzamin, któremu zdecydowało się poddać dwóch rezydentów. Był to dla wszystkich zebranych ważny i pouczający przykład, jak wygląda w praktyce ustny egzamin specjalizacyjny, pozwalający na praktyczną dyskusję kliniczną, której celem jest wykazanie zdolności przedstawienia procesu diagnostycznego i terapeutycznego przez przyszłego specjalistę.

Spotkanie stało się przyczynkiem do pogłębienia współpracy pomiędzy dwoma największymi Szpitalami ortopedycznymi w kraju w zakresie doskonalenia podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.