logotypy

Informujemy, że na podstawie  art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, z późn. zm.), w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń radiologicznych  wytwarzających promieniowanie jonizujące, dla których zostały wydane stosowne decyzje zezwalające na uruchomianie i stosowanie w/w urządzeń oraz zgody na prowadzenie działalności związanej z tym narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych przyłóżkowych i z zakresu radiologii zabiegowej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy Szpitala zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych indywidualnych pomiarów dozymetrycznych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów RTG potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w/w miejscach stosowania urządzeń  RTG zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Dyrektor Szpitala zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.