logotypy


O projekcie SMArt

Badanie head to head porównujące wartość funkcjonalną dwóch modeli robotycznie wspomaganej rehabilitacji u pacjentów z SMA. Jednoośrodkowe, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie porównawcze modelu robotycznie aktywnej pionizacji versus robotycznie wspomaganej lokomocji.

Projekt dofinansowany przez Agencję Badań Medycznych

Projekt jest eksperymentem badawczym, którego głównym celem jest określenie optymalnego modelu Robotycznie Wspomaganej Rehabilitacji dla osób z SMA w zależności od wieku i wyjściowego stanu funkcjonalnego. Badanie ma charakter „head to head” porównujące dwa modele rehabilitacji:

 • I Robotycznie Wspomagana Lokomocja (RWL),
 • II Robotycznie Wspomagana Pionizacja (RWP).

Okres prowadzenia badań: 4 lata, z trwająca 3 lata częścią kliniczną.

Projekt zakłada włączenie 200 pacjentów (po 100 w każdej grupie) w wieku od 0 do 21 roku życia.

Kryteria włączenia do eksperymentu:

 • Rozpoznanie SMA (1-4) potwierdzone badaniem genetycznym, objawowe lub przed objawowe,
 • wiek od 0 do 21 roku życia (określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia),
 • leczenie w ramach programu lekowego w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni – w obecnej edycji (B.102.FM), która obowiązuje od 1 września 2022 r. program obejmuje wszystkie trzy leki dopuszczone do leczenia SMA: Spinraza (Nusinersen), Zolgensma (terapia genowa) i Evrysdi (Risdiplam),
 • chęć do udziału w eksperymencie badawczym -wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Projekt zakłada terapię wstępną dla dzieci od 0 do 12 miesiąca życia, która będzie terapią indywidualną, opartą o metody neurofizjologiczne, m.in. NDT-Bobath, terapię manualną, pozycjonowanie, trening kognitywny (z terapeutą zajęciowym z elementami integracji sensorycznej).

Terapia dla dzieci starszych oparta będzie na jednym z dwóch modeli rehabilitacja: Robotycznie Wspomagana Lokomocja (RWL) lub Robotycznie Wspomagana Pionizacja (RWP).

 • Model Robotycznie Wspomaganej Lokomocji to terapia ukierunkowana na lokomocję z elementami balansu równowagi i koordynacji; trening z wykorzystaniem urządzeń wspierających lokomocję: egzoszkielet, bieżnia sensoryczna z odciążeniem, zestaw chodzików.
 • Model Robotycznie Wspomaganej Pionizacji to terapia oparta na treningu pionizacji, trening z wykorzystaniem urządzeń pionizujących, platform wibracyjnych.

Zadania terapeutyczne realizowane będą za pomocą:

 • Platform balansometrycznych
 • Wirtualnego urządzenia do terapii ręki
 • Systemu do terapii polisensorycznej
 • Bieżnii sensorycznej z odciążeniem
 • Systemu rehabilitacji funkcji motorycznych i poznawczych
 • Platform wibracyjnych
 • Elektrostymulatora NEMS
 • Zestawu chodzików
 • Egzoszkieletu – bionicznego
 • Urządzenia do edukacji i reedukacji chodu
 • Egzoszkieletu wbudowany w system bieżni połączony z przestrzenią wirtualnej rzeczywistości.

Etapy realizacji części klinicznej:

 1. Rekrutacja uczestników i ich randomizacja –kwalifikację do projektu przeprowadza zespół specjalistów: ortopeda, pediatra-neurolog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, we wskazanych przypadkach także pulmonolog.
 2. Wykonanie badań obrazowych (USG stawów biodrowych, RTG stawów biodrowych, densytometria) oraz instrumentalnych ( badanie laboratoryjne chodu).
 3. Realizacja terapeutycznych cykli badawczych w okresie 3 lat: cykle co 6 miesięcy, maksymalnie 6 cykli (zależy od momentu włączeni do projektu).

Zwracamy koszty transportu, a dla osób zamieszkałych powyżej 30 km od miejsca udzielania świadczeń także koszty zakwaterowania.

Aby wziąć udział w eksperymencie badawczym należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

Kontakt:

tel. 61 831 02 62

tel. kom. 696 052 475

e-mail: sma@orsk.pl