logotypy

Przedmiot działalności Szpitala

 1. Cele i zadania Szpitala określa Statut Szpitala.
 2. Podstawowym celem działania Szpitala jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
 3. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Szczegółowe zasady realizacji zadań, określonych w ust. 2 i 3, w szczególności uczestniczenia Szpitala w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny, określa Senat Uczelni w drodze uchwał.
 5. Zasady realizacji przez Uczelnię zadań dydaktycznych i naukowych w komórkach organizacyjnych Szpitala, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital oraz zasady kształcenia osób w zawodach medycznych w ramach Szpitala, określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Szpitalem (tzw. umowa na dydaktykę).
 6. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, pracodawców, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.
 7. Do zadań Szpitala poza wymienionymi powyżej, należy w szczególności:
  • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Szpitala (oddziały, poradnie, pracownie, gabinety),
  • prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
  • pełnienie funkcji konsultacyjnych i referencyjnych dla innych podmiotów leczniczych,
  • orzecznictwo i opiniowanie o stanie zdrowia.
 8. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala, za zgodą Uczelni.
 9. Szpital może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w pkt 8, za zgodą Senatu Uczelni.
 10. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile nie jest sprzeczna z celami i zadaniami Szpitala oraz za zgodą Uczelni.
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w punkcie 10 nie może ograniczać dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, jak też nie może być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu.