logotypy

Archiwum

sala z dokumentami
dokumenty

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie prawnej.
 3. Szpital jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 4. Archiwum Zakładowe udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Upoważnienie może być udzielone w formie pisemnej lub ustnej.
 5. Archiwum Zakładowe udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż 30 dni od dnia wpływu wniosku.
 6. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest dostępna przez Internetowe Konto Pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.
 2. Przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.
 3. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę w wysokości:

 • Jedna strona kopii dokumentacji medycznej
  0,57 PLN
 • Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
  16,29 PLN
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
  3,26 PLN

Opłat, o których mowa powyżej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 849 t.j.).

Archiwum Zakładowe jest czynne codziennie w dni powszednie, w godz. 07:00 – 14:35.

Archiwum Zakładowe przechowuje, z ustawowego obowiązku, dokumentację medyczną przez okres dwudziestu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 2. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.
 3. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Archiwum Zakładowe dysponuje ponadto bogatym zbiorem niemal dwustu tysięcy znacznie starszych pochodzeniem historii chorób, najstarsza zaś zachowana dokumentacja medyczna sięga swymi początkami połowy lat czterdziestych ubiegłego stulecia.

Przygotowano na podstawie:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.  1000)
 • Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115, 1515, 2219, 2429, z 2019 r. poz. 150, 447, 730)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu  i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2024, poz. 798 t.j.)