logotypy

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.orsk.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440).

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.orsk.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.orsk.pl. 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Pełna nazwa:
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań

Adres e-mail:
orsk@orsk.pl

Strona internetowa:
https://www.orsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-10.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2024-03-27.

 

STATUS ZGODNOŚCI:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • niektóre elementy strony są niedostępne przy użyciu klawiatury.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zmiana kontrastu,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę www.orsk.pl do wytycznych w/w Ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi pod adresem poczty elektronicznej it@orsk.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja architektoniczna

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu składa się z czterech budynków, w których realizowane są świadczenia zdrowotne. Są to:

Budynek Ortopedii

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

– wejście ,,G” wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie oraz drzwi wewnętrzne automatyczne, przesuwne, wyposażone w czujkę ruchu. Osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość podjazdu windą platformową, przy której dodatkowo, stały dyżur, pełni pracownik Szpitala, który w razie potrzeby służy pomocą,

– wejście ,,F” to wejście do Izby Przyjęć Szpitala, do którego prowadzi podjazd dla karetek oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście wyposażone jest w szerokie drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne, wyposażone w czujkę ruchu,

– wejście ,,K”, do którego prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście wyposażone jest w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie.

Po wejściu do budynku, korytarzami można dostać się do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów. Dotarcie do nich jest łatwe dzięki rozlokowanym w strategicznych miejscach tablicom informacyjnym. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe łączące 5 kondygnacji. Budynek posiada wewnętrzne dźwigi osobowo-łóżkowe oraz połączenie łącznikiem podziemnym z Budynkiem Rehabilitacji. Przed wejściem ,,G”, w miejscu oznakowanym, znajduje się automatyczna kasa parkingowa, służąca do dokonania opłaty za bilety parkingowe.

Budynek Rehabilitacji

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

– wejście ,,D” wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość przemieszczenia się z poziomu „0” na wszystkie piętra dźwigiem osobowym oraz windą platformową do poziomu „1”,

– wejście ,,P”, wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z podjazdu znajdującego się wewnątrz budynku. Obecnie wyłączone z użytkowania,

– wejście Ł  wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Wjazd umożliwiający poruszanie się wózkiem dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio z parkingu przy wejściu.

– wejście ,,B” wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Obecnie wyłączone z użytkowania,

– wejście ,,U” wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Do wejścia prowadzą schody, osoby z problemami motorycznymi oraz z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość podjazdu windą platformową zewnętrzną.

Po wejściu do budynku, korytarzami można dostać się do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów. Dotarcie do nich jest łatwe dzięki rozlokowanym w strategicznych miejscach tablicom informacyjnym. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe łączące 4 kondygnacje. Budynek posiada wewnętrzne dźwigi osobowo-łóżkowe oraz połączenie łącznikiem podziemnym z Budynkiem Ortopedii. Przed wejściem „D”, w miejscu oznakowanym, znajduje się automatyczna kasa parkingowa, służąca do dokonania opłaty za bilety parkingowe.

Budynek Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego  /ODP/

Do budynku prowadzi wejście ,,M”, wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów. Bezpośrednio przed wejściem „M” znajduje się winda platformowa ułatwiająca pokonanie różnicy terenu w postaci czterech stopni dla osób z niepełnosprawnościami.

Do Oddziału osoby z niepełnosprawnościami oraz rodzice z dziećmi w wózkach mogą się dostać pochylnią, zlokalizowaną na wysokości Archiwum Zakładowego, które znajduje się w tym samym budynku.

Budynek Działu Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego (dawnej Domek Szwedzki)

Do budynku prowadzi wejście ,,T” wyposażone w szerokie drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie, wyposażone w pochylnię dla wózków inwalidzkich.

Informacje ogólne:

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom z problemami motorycznymi oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Przed Budynkiem Ortopedii i budynkami towarzyszącymi znajdującymi się na terenie Szpitala znajdują się 3 wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, wyznaczone w bliskim sąsiedztwie wejść do budynków, oznakowane zgodnie z organizacją ruchu na parkingu. Miejsca oznaczone są niebieską kopertą.

Szpital nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

Na terenie Szpitala nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.