Dyrekcja Szpitala

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
Jako przewodniczący – przedstawiciel Rektora Uczelni,
Jako członkowie:

 1. przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
 2. przedstawiciel Wojewody,
 3. przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa,
 4. przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej,
 5. przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
 6. osoby powołane przez Senat Uczelni – w liczbie nie przekraczającej 5 osób.

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Uczelni wniosków i opinii w sprawach:
 2. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 3. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala,
 4. przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
 5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala.
 6. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
 7. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 8. rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 9. kredytów bankowych lub dotacji,
 10. podziału zysku,
 11. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 12. Regulaminu Organizacyjnego.
 13. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 14. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
 15. uchwalanie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie Regulaminu do zatwierdzenia Uczelni,
 16. wykonywanie innych zadań określonych ustawowo.