logotypy

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i zasady ich udostępniania:

Szpital prowadzi księgi ewidencyjne, rejestry spraw i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi. Rodzaje rejestrów i ksiąg ewidencyjnych określają przepisy właściwe przedmiotom spraw i komórkom organizacyjnym Szpitala.

Szpital prowadzi:

 1. Rejestr Korespondencji,
 2. Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw,
 3. Rejestr Wizyt Przedstawicieli Firm z Branży Medycznej,
 4. Ewidencję Wniosków o Udostępnienie Dokumentacji Medycznej,
 5. Rejestr Skarg i Wniosków,
 6. Rejestr Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego,
 7. Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych,
 8. Księgę Główną Przyjęć i Wypisów,
 9. Listy Oczekujących.

Archiwa i zasady ich udostepniania:

Dokumenty pozostające w Składnicy Akt udostępniane są osobom trzecim na wniosek strony zainteresowanej, w oparciu o obowiązujące akty prawne:

 1. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000),
 3. Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069 z późn. zm.).