logotypy

Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych

Decyzje w sprawie zatwierdzenia Statutu, zmian do Statutu i innych zadań wynikających z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) podejmuje Senat Uczelni w drodze uchwał.

Dyrektor Szpitala wydaje i zatwierdza wewnętrzne akty normatywne: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

Rada Społeczna, jako organ inicjujący i opiniodawczy Uczelni oraz organ doradczy Dyrektora Szpitala, przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala w drodze podejmowanych uchwał.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Uczelni.