logotypy
logo ue

O projekcie

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje projekt pn.:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,
Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

nr projektu POPC.02.01.00-00-0092/18

Cel główny projektu

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Wartość projektu: 177 941 279,73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 150 584 832,37 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2022

logo ue