logotypy
logotypy
sala

O projekcie

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od sierpnia 2020r. do czerwca 2023r. realizował projekt pn.:

”Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”

nr projektu RPWP.06.06.01-30-0020/19

Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Cele projektu

Głównym celem realizacji projektu była poprawa sprawności funkcjonalnej (rozumianej jako zdolność do wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań bezpiecznie i samodzielnie) oraz poznawczej u osób po przebytym udarze mózgu, w wieku aktywności zawodowej, w celu przyspieszenia ich powrotu do życia społecznego i zawodowego,  zamieszkujących województwo wielkopolskie.

 

 

W projekcie wzięły udział osoby między 18 a 64 r.ż., u których od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy. Wsparcie otrzymały także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

Zobacz więcej

W ramach projektu wykonane zostały prace adaptacyjne i modernizacyjne wybranej części Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UMP w Poznaniu dedykowanej realizacji zadań projektu, dzięki którym dostosowaliśmy pomieszczenia do potrzeb osób wymagających wsparcia po przebytym udarze mózgu. Wysoką jakość realizacji zadań Projektu zapewniło wyposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt terapeutyczny działający w głównej mierze w oparciu o zasadę wzrokowego sprzężenia zwrotnego oraz wirtualną rzeczywistość. Komfort terapii został istotnie zwiększony dzięki stworzeniu komfortowych warunków odpoczynku rehabilitowanych chorych dzięki klimatyzowanym salom chorych oraz spełnieniu aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych i architektonicznych, określających jakie warunki powinny spełniać trakty komunikacyjne dla chorych i personelu medycznego.

Pacjenci włączeni do projektu brali udział w 3-tygodniowych cyklach rehabilitacyjnych i korzystali z:

  • indywidualnych konsultacji lekarza specjalisty rehabilitacji,
  • zabiegów neurofizjoterapeutycznych, zabiegów fizykalnych, terapii zajęciowej, nad którymi nadzór merytoryczny sprawowali specjaliści fizjoterapii oraz terapii zajęciowej,
  • terapii neurologopedycznej -prowadzonej przez neurologopedów,
  • terapii psychologicznej – prowadzonej przez psychologów klinicznych,
  • stałej opieki medycznej i pielęgniarskiej,
  • całodobowego wyżywienia (zarówno podczas pobytu stacjonarnego jak i dziennego).

 

Ww. działania miały na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Ponadto, poprzez realizację projektu Szpital nadal zapewnia kontynuację leczenia (wtórną rehabilitację) po odbyciu rehabilitacji wczesnej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tym samym zwiększając dostępność do wtórnej rehabilitacji neurologicznej.

W okresie 3 lat realizacji projektu wsparciem objętych zostało 536 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie, wymagających pomocy medycznej w ponownym włączeniu w życie społeczne i zawodowe oraz 488 osób z otoczenia osób po udarze. Dzięki projektowi 582 osób powróciło na rynek pracy lub na nim pozostało.

80% osób, które wzięły udział w projekcie poprawiło swój stan funkcjonalny. 

Wartość projektu: 8 414 357,75 PLN

Poziom dofinansowania: 8 026 875,80 PLN

Wkład własny: 387 481,95 PLN

logotypy